6 bước kế hoạch kinh doanh liên tục trong đai dịch COVID-19

14/04/2020

6 bước kế hoạch kinh doanh liên tục trong đai dịch COVID-19
Công cụ này được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Điều đó có nghĩa là thiết kế "Kế hoạch liên tục kinh doanh" (BCP) cho doanh nghiệp của bạn. Công cụ sẽ cho phép bạn:
1. Đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương của doanh nghiệp; và
2. Xây dựng hệ thống rủi ro và dự phòng có hiệu quả cho doanh nghiệp.
Công cụ này nhằm mục đích xây dựng hồ sơ dự phòng rủi ro cho doanh nghiệp và mức độ dễ bị tổn thương đối với COVID-19 dựa trên tác động của dịch đối với People (Con người), Processes (Quy trình), Profits (Lợi nhuận) và Partnerships (Đối tác) (gọi tắt là “4P”).
  • Con người: cuộc sống của người lao động và các thành viên trong gia đình
  • Quy trình: hoạt động của doanh nghiệp
  • Lợi nhuận: tạo doanh thu
  • Đối tác: tác động đến môi trường để thúc đẩy sản xuất kinh doanh
Công cụ này được xây dựng chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp nhỏ hơn với nguồn lực hạn chế và được cấu trúc thành hai phần.
1. Phần 1 là đánh giá rủi ro mà mức độ rủi ro / dễ bị tổn thương của doanh nghiệp
2. Phần 2 là một quy trình gồm sáu bước - sử dụng ví dụ minh họa về một doanh nghiệp vừa và nhỏ hư cấu - để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch kinh doanh liên tục.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống