Flyer: Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động để đảm bảo nơi làm việc an toàn

22/09/2020

Flyer: Hướng dẫn dành cho người sử dụng lao động để đảm bảo nơi làm việc an toàn

Hướng dẫn đảm bảo an toàn nơi làm việc là tài liệu cho người lao động được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp. Với nguyên tắc hàng đầu là phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, người lao động và/hoặc tổ chức đại diện của họ trong xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo nơi làm việc an toàn, mọi chiến lược thực hiện ở nơi làm việc đều được xây dựng trên cơ sở khung phân cấp kiểm soát, giúp người sử dụng lao động có thể có những chiến lược sáng suốt nhất giúp đẩy lùi dịch bệnh trong môi trường làm việc của mình.

Tệp tin đính kèm:

Tải xuống