[Cần Thơ] Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về tài chính trong bối cảnh Covid-19

29/09/2021 | Thuế - Phí - Lệ phí

Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu và đủ điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ ứng phó trước dịch bệnh.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Kể từ ngày 29 tháng 09 năm 2021 đến hết năm 2021.
...

Mức ưu đãi

- Sở Tài chính sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp vừa đảm bảo hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho doanh nghiệp, vừa thu đúng, đủ và kịp thời theo pháp luật các khoản thu vào ngân sách nhà nước; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, phân loại, xử lý thu hồi nợ đọng theo đúng quy trình, quy định.
- Sở Tài chính sẽ sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ ự ưu tiên, nhất là các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.
- Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Công thương triển khai phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (Đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Cụ thể từng đối tượng sẽ được quy định trong các nội dung hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện, các chính sách hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính và các sở ban, ngành có liên quan.
...

Trình tự/ thủ tục

Sẽ được quy định trong các nội dung hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện, các chính sách hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính và các sở ban, ngành có liên quan.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem