Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

09/02/2022 | Thuế - Phí - Lệ phí

Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022
...

Mức ưu đãi

Doanh nghiệp, tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2022 đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam qua các đơn vị nhận ủng hộ được quy định.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ là công ty mẹ: công ty mẹ và các đơn vị thành viên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tương ứng với khoản ủng hộ, tài trợ của công ty mẹ và từng đơn vị thành viên

Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm:

 • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
 • Cơ sở y tế, đơn vị lực lượng vũ trang
 • Đơn vi, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung
 • Cơ sở giáo dục
 • Cơ quan báo chí
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ
 • Cơ quan thuộc Chính phủ
 • Tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp ở trung ương và địa phương
 • Cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ
 • Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
 • Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
 • Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
 • Quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật
...

Trình tự/ thủ tục

Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ là công ty mẹ:

 • Công ty mẹ phải có Biên bản hoặc văn bản, tài liệu xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ theo quy định tại khoản 4, điều 2, nghị định 15/2022/NĐ-CP.
 • Đơn vị thành viên phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và có văn bản xác nhận của công ty mẹ về khoản ủng hộ, tài trợ của từng đơn vị thành viên.

Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ không phải là công ty mẹ, hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm:

 • Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục IV Nghị định 15/2022/NĐ-CP hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp, tổ chức là đơn vị ủng hộ, tài trợ và đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ
 • Hóa đơn, chứng từ hợp pháp của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem