Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

25/09/2021 | Thuế - Phí - Lệ phí

Đối tượng áp dụng

Tất cả tổ chức, cá nhân Việt Nam có hàng hóa nhập khẩu.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Áp dụng từ ngày Nghị quyết 106/NQ-CP này có hiệu lực - ngày 11 tháng 09 năm 2021 đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
...

Mức ưu đãi

Hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu sẽ được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.
Cụ thể, hàng hóa đảm bảo điều kiện trên sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 19 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Hàng hóa nhập khẩu của tổ chức, cá nhân Việt Nam phải nhằm mục đích tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đối với hàng hóa nhập khẩu tài trợ thuộc lĩnh vực y tế phải đáp ứng điều kiện sử dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế quy định.
Các hàng hóa nhập khẩu tài trợ khác sẽ do Bộ Y tế cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quản lý.
Trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, được Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 106/NQ-CP, được áp dụng chính sách thuế quy định tại Điều 1 Nghị quyết 106/NQ-CP.
Trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thì được xử lý số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định pháp luật quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa.
...

Trình tự/ thủ tục

Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa đủ điều kiện nêu trên theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi chính sách.

Hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19 sẽ do Bộ tài chính quy định chi tiết.

...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem