Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

28/11/2021 | Vốn - Tín dụng

Đối tượng áp dụng

Tất cả các đối tượng có khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian áp dung.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

...

Mức ưu đãi

Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Dành cho các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian áp dụng.
...

Trình tự/ thủ tục

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem