Giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

26/11/2021 | Thuế - Phí - Lệ phí

Đối tượng áp dụng

Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022.
...

Mức ưu đãi

  • Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/05/2022: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
  • Từ ngày 01/06/2022 trở đi: Mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện như cũ theo quy định hiện hành.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Áp dụng cho lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
...

Trình tự/ thủ tục

Thực hiện theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem