Giảm mức thu phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản năm 2021

28/06/2021 | Thuế - Phí - Lệ phí

Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định, cấp phép trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư 284/2016/TT-BTC
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
...

Mức ưu đãi

Bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 3 Mục II Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản ban hành kèm theo Thông tư 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Kèm theo Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số TT

Danh mục

Mức thu

I

Mức thu lệ phí

1

Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn; công bố hợp quy vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu

50.000 đồng/lần

2

Lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam

50.000 đồng/lần

II

Mức thu phí

1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu

500.000 đồng + Số lượng mẫu x 90.000 đồng/mẫu

2

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản:

a

Đăng ký mới

1.050.000 đồng/lần/sản phẩm

b

Đăng ký lại/gia hạn

530.000

đồng/lần/sản phẩm

c

Thay đổi thông tin doanh nghiệp/sản phẩm

350.000 đồng/lần/cơ sở/sản phẩm

3

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản:

a

Có hoạt động sản xuất

5.700.000 đồng/lần

b

Không có hoạt động sản xuất

1.500.000 đồng/lần

4

Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

5.700.000 đồng/lần

...

Trình tự/ thủ tục

Theo quy định tại Thông tư 284/2016/TT-BTC
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem