Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

16/02/2022 | Tiền thuê đất

Đối tượng áp dụng

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Trong năm 2022.
...

Mức ưu đãi

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem