[Hà Nội] Bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3,4

25/09/2021 | Giá dịch vụ

Đối tượng áp dụng

- Các cơ sở cách ly y tế tập trung.
- Cơ sở khám bệnh tập trung, khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

- Đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung: Tính từ thời điểm có người đang thực hiện cách ly y tế cho đến hết kì hóa đơn tháng 12 năm 2021.
- Cơ sở khám bệnh tập trung, khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19: Tính từ thời điểm cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập, trưng dụng cho đến hết kì hóa đơn tháng 12 năm 2021.
...

Mức ưu đãi

- Mức miễn giảm 20% đối với cơ sở y tế đang được dùng đề khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Mức miễn giảm 100% đối với cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly y tế tập trung, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 và cơ sở đang thực hiện làm nơi khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Chi tiết tên đơn vị, địa chỉ và mức miễn giảm tương ứng được quy định chi tiết trong phụ lục gửi kèm văn bản số 3070/UBND-KT ngày 15 tháng 09 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội.

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội được cập nhật bổ sung danh sách và được các cơ quan thẩm quyền xác nhận thuộc đối tượng được miễn giảm tiền điện đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công thương và được đề cập chi tiết trong danh sách phụ lục gửi kèm văn bản số 3070/UBND-KT.
...

Trình tự/ thủ tục

Các cơ sở phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội được phê duyệt bổ sung sẽ được Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn thành phố tính toán giảm trừ, thoái hoàn tiền điện theo quy định của pháp luật.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem