Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề cho người lao động doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TP.HCM

11/02/2022 | Thuế - Phí - Lệ phí

Đối tượng áp dụng

  • Người lao động (NLĐ) đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, được doanh nghiệp cử tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoạt dưới 03 tháng.
  • Về độ tuổi: Không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ (tính đến thời điểm sử dụng các chính sách liên quan).
...

Mức ưu đãi

Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/khóa học, mỗi người chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ này một lần.

  • Trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn mức hỗ trợ và các chi phí phát sinh khác khi học viên tham gia khóa đào tạo, phần chi phí chênh lệch sẽ do doanh nghiệp nhỏ và vừa và NLĐ thỏa thuận đóng góp và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
  • Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với NLĐ thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và NLĐ làm việc trong các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

  • Đối với NLĐ đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố thuộc phạm vi và đối tượng theo quy định tại khoản 1 Mục II Kế hoạch 187/KH-UBND.

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

NLĐ đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố thuộc phạm vi và đối tượng theo quy định tại khoản 1 Mục II Kế hoạch 187/KH-UBND.

Ngành nghề được hỗ trợ đào tạo: Do doanh nghiệp lựa chọn, xác định trên cơ sở ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 3560/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND TP.HCM.

...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem