Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch

25/02/2022 | Khác

Đối tượng áp dụng

- Doanh nghiệp, tổ chức về du lịch

- Người lao động tham gia khóa đào tạo nghề về du lịch

...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Chính sách có hiệu lực từ ngày 09 tháng 04 năm 2022.
...

Mức ưu đãi

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo;

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 06 tháng;

- Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng.

...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem