Hỗ trợ giảm giá điện đợt 4

03/08/2021 | Giá dịch vụ

Đối tượng áp dụng

- Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

- Các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly: Các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

  + Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ.

  + Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện khác.

...

Thời gian áp dụng ưu đãi

- Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện sinh hoạt là hai (02) tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 năm 2021.

- Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 có thu một phần chi phí của người cách ly là bẩy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

...

Mức ưu đãi

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, nức hỗ trợ giảm giá điện:

  + Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng.

  + Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

- Đối với các cơ sở cách ly thuộc đối tượng hưởng ưu đãi: giảm 100% tiền điện

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

- Danh sách các địa phương được giảm tiền điện tại điểm a khoản 1 do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

- Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 được giảm tiền điện tại điểm a khoản 2 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

...

Trình tự/ thủ tục

Thông tin xem tại đây
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem