Hỗ trợ hộ kinh doanh có thu nhập thấp không phải đăng kí hộ kinh doanh

06/11/2021 | Vốn - Tín dụng

Đối tượng áp dụng

Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.

...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Từ ngày 06 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
...

Mức ưu đãi

Hỗ trợ 01 lần với mức 3.000.000 đồng/hộ.
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Hộ kinh doanh thuộc quy định tại Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh thuộc trường hợp: Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải áp dụng biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động theo Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Không áp dụng đối với những trường hợp đã được địa phương quy định là đối tượng được hỗ trợ theo chính sách tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

...

Trình tự/ thủ tục

Các địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương mình để quy định tiêu chí xác định đối tượng đang hoạt động trên địa bàn địa phương để quản lý, lên hồ sơ, thủ tục hỗ trợ.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem