Hỗ trợ nâng cao năng lực cho lao động của tổ chức kinh tế tập thể

15/02/2022 | Khác

Đối tượng áp dụng

Thành viên, người lao động của các tổ chức kinh tế tập thể.
...

Mức ưu đãi

  • Chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/01 khóa đào tạo.
  • Trường hợp khóa đào tạo có thời gian dưới 01 tháng thì thực hiện hỗ trợ theo số ngày thực tế tham gia khóa đào tạo (26 ngày/01 tháng).
...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem