Hỗ trợ NLĐ học nghề tại thành phố Hà Nội

21/03/2022 | Lao động - Bảo hiểm xã hội

Đối tượng áp dụng

Nhóm 1: Người khuyết tật;

Nhóm 2: Người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Nhóm 3: Người dân tộc thiểu số, người thuộcc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm;

Nhóm 4: Người thuộc hộ cận nghèo;

Nhóm 5: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng của nhóm 1, 2, 3, 4.

...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Từ 17/3/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
...

Mức ưu đãi

Người học nghề sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo theo mức quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố với từng nghề, đối tượng cụ thể.

Người tham gia học nghề thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 sẽ được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học. Đồng thời, được hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo cách xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì mức hỗ trợ tiền đi lại là 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo cách nơi cư trú từ 05 km trở lên.

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học và có nhu cầu học nghề, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem