Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong 6 tháng đầu năm 2022

08/02/2022 | Lao động - Bảo hiểm xã hội

Đối tượng áp dụng

Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Trong 6 tháng đầu năm 2022

...

Mức ưu đãi

Hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà đối với người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Hỗ trợ 500 nghìn đồng/ tháng đối với người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp.

...

Điều kiện để hưởng ưu đãi

Người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

Người lao động quay trở lại thị trường lao động và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp.

...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem