Công cụ tìm chính sách

Quy định tạm thời mở đường bay nội địa chở khách đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19

Từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19; đáp ứng nhu cầu...

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với các hoạt động du lịch

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đối với lĩnh vực vận tải

Phân loại cấp độ dịch: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng...

Phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID- 19

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể (có thể hình thành nhiều tổ...

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trong thấm quyền Bộ Công thương

1. Đảm bảo ổn định sản xuất, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hoá quan trọng, thiết yếu đối với...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi