Công cụ tìm chính sách

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trong lĩnh vực lao động

1. Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ...

Về bổ sung đối tượng miễn đóng phí công đoàn

Đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí...

Về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đạt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021

1. Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 - Đoàn viên, người lao động khu vực có...

Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2021

Được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ

Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động năm 2021

Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và...

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất năm 2021

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi