Công cụ tìm chính sách

Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất nằm trong đối tượng áp dụng kể trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ...

Gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất năm 2021

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2...

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy...

Giảm 15% tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi