Công cụ tìm chính sách

Hết hiệu lực

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối...
Hết hiệu lực

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Hết hiệu lực

Miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đối với doanh nghiệp, tổ chức chịu tác động của Covid-19

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đối tượng thỏa mãn đối tượng áp dụng.
Hết hiệu lực

Giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất nằm trong đối tượng áp dụng kể trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ...
Hết hiệu lực

Gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất năm 2021

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2...
Hết hiệu lực

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi