Về bổ sung đối tượng miễn đóng phí công đoàn

30/08/2021 | Lao động - Bảo hiểm xã hội

Đối tượng áp dụng

Đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
...

Thời gian áp dụng ưu đãi

Từ 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021
...

Mức ưu đãi

Đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên
...

Cần hỗ trợ?

Danh bạ của cơ quan, tổ chức...

Xem