Công cụ tìm chính sách

Hết hiệu lực

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2021 (sửa đổi, bổ sung)

Được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ với phương thức chi trả là trả 01 lần cho hộ kinh doanh.
Hết hiệu lực

Hỗ trợ hộ kinh doanh có thu nhập thấp không phải đăng kí hộ kinh doanh

Hỗ trợ 01 lần với mức 3.000.000 đồng/hộ.
Hết hiệu lực

Giảm mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch...
Hết hiệu lực

Hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất (sửa đổi, bổ sung)

Vay vốn trả lương ngừng việc: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay...
Hết hiệu lực

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất năm 2021

a) Cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp...

Gửi ý kiến theo hộp dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi