Các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 còn hiệu lực

20/05/2022 | Tiêu điểm

Các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 còn hiệu lực
Ngày 19/05/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 413/CĐ-TTg về tăng cường các biện pháp triển khai, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ với người lao động còn hiệu lực.

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Nội dung thực hiện:

  • Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • Trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
  • Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19.

Thời hạn: đến hết ngày 30/6/2022.

2. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 mục II Nghị quyết 68/NQ-CP

Nội dung thực hiện:

  • Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP.
  • Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng.

Thời gian thực hiện: Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp hết ngày 30/6/2022.

3. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động

Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 116/NQ-CP.

Nội dung thực hiện:

  • Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.
  • Mức hỗ trợ: Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian thực hiện: 12 tháng, hạn chót đến hết ngày 30/9/2022.

4. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Căn cứ pháp lý: Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

Nội dung thực hiện: Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, khoản tiền hỗ trợ được chi trả hàng tháng.

Thời gian thực hiện: Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp đến hết ngày 15/08/2022.