Chính sách cho vay ưu đãi qua ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

24/02/2022 | Tiêu điểm

Chính sách cho vay ưu đãi qua ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022, Chính phủ yêu cầu thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng chính sách xã hội, cụ thể tổng nguồn vốn tối đa là:

  • 10.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP, Nghị định 74/2019/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.
  • 15.000 tỷ đồng cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị đinh 100/2015/NĐ-CP, khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.
  • 3.000 tỷ đồng cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và các văn bản liên quan.
  • 9.000 tỷ đồng cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14.
  • 1.400 tỷ đồng cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.
  • Cấp bù lãi suất và phí quản lý tối đa 2.000 tỷ đồng để Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay ưu đãi thuộc Chương trình theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý quy định tại quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội.