Chính sách giảm thời gian, lệ phí làm thủ tục hành chính qua mạng

27/04/2022 | Tiêu điểm

Chính sách giảm thời gian, lệ phí làm thủ tục hành chính qua mạng
Ngày 26/04/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 2/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng để tiếp tục phát triển Chính phủ điện tử là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các cơ quan nhà nước thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trong đó chú trọng việc rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thời gian, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tổ chức kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính vào tháng 6/2022.

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác như: Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, cấp huyện từ ngày 01/12/2022, cấp xã từ ngày 01/6/2023...