Đề xuất mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022

07/06/2022 | Tiêu điểm

Đề xuất mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022
Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động vừa được ban hành. Theo đó, Dự thảo có đề xuất mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu theo giờ.

1. Mức lương tối thiểu theo tháng

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng, quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

  • Vùng I là 4.680.000 đồng/tháng;
  • Vùng II là 4.160.000 đồng/tháng;
  • Vùng III là 3.640.000 đồng/tháng;
  • Vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Việc xác định mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên dựa trên cơ sở tăng 5,3% để bảo đảm đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ và tăng thêm 0,7% để cải thiện thêm tiền lương cho người lao động.

Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 100% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh theo mức này.

2. Mức lương tối thiểu theo giờ

Về mức lương tối thiểu giờ, quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng:

  • Vùng I là 22.500 đồng/giờ,
  • Vùng II là 20.000 đồng/giờ
  • Vùng III là 17.500 đồng/giờ
  • Vùng IV là 15.600 đồng/giờ

Đây là loại hình lương tối thiểu được quy định mới nhằm triển khai quy định của Bộ Luật Lao động 2019. Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Việc áp dụng phương pháp quy đổi tương đương nêu trên phù hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta khi lần đầu tiên quy định mức lương tối thiểu giờ, tránh tạo ra sự xáo trộn việc trả lương cho người lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp.