Đến 2025: Giảm số lượng tổ chức tín dụng, xử lý cơ bản ngân hàng yếu kém

09/06/2022 | Tiêu điểm

Đến 2025: Giảm số lượng tổ chức tín dụng, xử lý cơ bản ngân hàng yếu kém

Ngày 08/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.

Cụ thể, mục tiêu tổng quát của Đề án là tạo bước chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Phấn đấu đến năm 2025 sẽ giảm số lượng các tổ chức tín dụng, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh ngân hàng yếu kém mới, hệ thống các tổ chức tính dụng lành mạnh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ phát triển theo hướng các các tổ chức tín dụng trong nước đóng vai trò chủ lực, lành mạnh, hiệu quả, công khai, minh bạch, đáp ứng chuẩn mực về an toàn hoạt động ngân hàng và tiệm cận với thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của Nhóm 04 nước dẫn đầu khu vực ASEAN.

Ngoài ra, Đề án còn đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, ngăn ngừa tình trạng đầu tư sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các tổ chức tín dụng có liên quan.