Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô lắp ráp trong nước

23/05/2022 | Tiêu điểm

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô lắp ráp trong nước
Ngày 21/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật đến hết ngày 20/11/2022, cụ thể:

  • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.
  • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.
  • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.
  • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

Quy định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với một số trường hợp cụ thể:

  • Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
  • Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế TTĐB đã kê khai trong thời gian được gia hạn.
  • Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.
  • Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Lưu ý: Sau thời gian gia hạn theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP, việc nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Nghị định 32/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.