Hồ sơ hỗ trợ tiền nhà cho NLĐ có thể nộp trực tuyến

25/04/2022 | Tiêu điểm

Hồ sơ hỗ trợ tiền nhà cho NLĐ có thể nộp trực tuyến
Ngày 21/04/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 1244/LĐTBXH-VL về việc thực hiện Quyết định số 08/2022-QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

  1. Về hình thức nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ:

  Theo đó, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo các hình thức như:

  • Nộp trực tiếp;
  • Dịch vụ bưu chính công ích;
  • Nộp trực tuyến.

  Đối với trường hợp nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động có thể nộp qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử).

  UBND cấp huyện căn cứ vào danh sách người sử dụng lao động lập và xác nhận của BHXH theo mẫu số 02, Mẫu số 03 (theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

  2. Về xác định đối tượng người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và NLĐ đang quay trở lại thị trường lao động:

  Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Đề nghị Bảo hiểm xã hội căn cứ vào Điều 4 và Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để xác định đối tượng theo đúng quy định.

  Về các ví dụ công văn số 816/BHXH-TST ngày 01/4/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cụ thể:

  Người lao động A trong ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3 tại thời điểm hiện tại có hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022 và không phải là hợp đồng lao động giao kết tiếp nối với hợp đồng lao động đã giao kết trước đó nên được xác định là người lao động quay trở lại thị trường lao động.

  Người lao động A trong ví dụ 4 trong 6 tháng đầu năm 2022 có 2 hợp đồng lao động xác định từ 01 tháng trở lên. Đối với hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với công ty B từ ngày 01/3/2022 đến ngày 31/4/2022 thì người lao động, công ty B căn cứ vào quy định tại Chương II Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đối với hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện với công ty C từ ngày 01/05/2022 đến ngày 30/6/2022 thì người lao động, công ty C căn cứ vào quy định tại Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Căn cứ theo khoản 4 Điều 2 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì tổng thời gian hỗ trợ đối với 2 hợp đồng nói trên không quá 03 tháng.