Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

23/05/2022 | Tiêu điểm

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Ngày 20/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã.

1. Về đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Có mục đích sử dụng vốn vay vào một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh, bao gồm:

 • Hàng không, vận tải kho bãi (H)
 • Dịch vụ lưu trú, du lịch (N79)
 • Ăn uống (I)
 • Giáo dục (P)
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (A)
 • Công nghiệp chế biến, chế tạo (C)
 • Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62)
 • Xuất bản phần mềm (J582)
 • Hoạt động dịch vụ thông tin (J-63).
Trong đó, có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành trên nhưng không hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L).

b. Mục đích vay vốn để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố.

2. Về thời hạn: Thời hạn hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

3. Về mức ưu đãi: Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định (từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023).
4. Về điều kiện để hưởng ưu đãi
a. Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

b. Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

c. Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

 • Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.
 • Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.