Hướng dẫn ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp

25/05/2022 | Tiêu điểm

Hướng dẫn ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp
Ngày 20/05/2022, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

  Theo đó, các bước xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với Ngân hàng thương mại như sau:

  Bước 1: Xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại trong 02 năm 2022 và 2023 theo tỷ trọng dư nợ cho vay.

  Bước 2: Trường hợp số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của ngân hàng thương mại nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức tại bước 1 thì xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với ngân hàng thương mại đó theo kế hoạch đăng ký.

  Bước 3: Trường hợp số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của ngân hàng thương mại lớn hơn hạn mức tại bước 1 thì xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với ngân hàng thương mại này như sau:

  Bước 4: Trường hợp số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký của ngân hàng thương mại nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức tại bước 3 thì xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất theo kế hoạch đăng ký;

  Bước 5: Trường hợp số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của ngân hàng thương mại lớn hơn hạn mức tại bước 3 thì tiếp tục xác định theo cách thức nêu tại bước 3 và bước 4 cho tới khi hết 40.000 tỷ đồng.

  Thông tư 03/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20/5/2022.