Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công công trình đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

10/11/2021 | Kế hoạch phục hồi

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công công trình đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
Về hoạt động thi công xây dựng công trình đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
(Kèm theo Văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng)

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng cho hoạt động thi công xây dựng công trình trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả hoạt động sản xuất vật tư, vật liệu, cấu kiện đúc sẵn tại công trường.

Hướng dẫn này không áp dụng cho các hoạt động sản xuất vật tư, vật liệu, cấu kiện đúc sẵn tại nhà máy.

2. Đối tượng áp dụng

(1) Chủ đầu tư, chủ quản lý, sử dụng công trình (sau đây gọi là chủ đầu tư);

(2) Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên công trường: khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng, kiểm định, cung ứng nhiên liệu, vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng;

(3) Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ có liên quan đến hoạt động thi công xây dựng tại công trình;

(4) Người lao động làm việc trên công trường thuộc thẩm quyền quản lý của các tổ chức nêu tại các điểm 1, 2 và 3 Mục này.

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Phân loại cấp độ dịch

Thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục III Quy định tạm thời kèm theo Nghị quyết 128/NQ-CP:

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

2. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch tại mỗi khu vực công trình xây dựng theo phạm vi đánh giá cấp độ dịch quy mô cấp xã (hoặc dưới cấp xã) tại địa phương nơi công trình thi công xây dựng.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Chủ đầu tư

 • Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 có nhiệm vụ đánh giá nguy cơ lây nhiễm trước khi thi công và định kỳ trong quá trình thi công, chấp thuận và tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19

 • Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho người lao động

 • Giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống dịch đối với nhà thầu và người lao động

Nhà thầu

 • Thành lập Tổ công tác hoặc Tổ an toàn Covid-19

 • Lập “Kế hoạch” theo nội dung quy định và triển khai thực hiện.

 • Phối hợp với chủ đầu tư để sớm tiêm đủ vắc xin phòng dịch cho người lao động

 • Định kỳ và đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch đối với người lao động

Người lao động

 • Tuân thủ “Kế hoạch”, nguyên tắc 5K

 • Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị, dụng cụ y tế được cấp phát

 • Chủ động tự theo dõi sức khỏe, không giấu các biểu hiện nghi mắc

 • Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hạn chết di chuyển, tiếp xúc với người ngoài công trường

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trên công trường

Bao gồm thông tin chung của công trường, bảng phân công cụ thể, các quy định và phương án đảm bảo an toàn thi công cũng như đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho người lao động

Các biện pháp cụ thể

Bao gồm các biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tương ứng với 4 cấp độ dịch ở khu vực xây dựng công trình

Xem chi tiết công văn 4662/BXD-GĐ 2021 tại đây