Hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ tại TP.HCM

12/05/2022 | Tiêu điểm

Hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ tại TP.HCM
Ngày 29/04/2022, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 2219/BHXH-QLT năm 2022 về hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

  1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 (ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg) của đơn vị, chuyên quản thu thực hiện đối chiếu Mẫu số 02, Mẫu số 03 với dữ liệu Danh sách người lao động tham gia BHXH đang quản lý:

  • Trường hợp Mẫu số 02, Mẫu số 03 trùng khớp với dữ liệu thu: trình lãnh đạo phụ trách ký, đóng dấu xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 để chuyển trả cho đơn vị, lưu lại 01 bản sao để đối chiếu, báo cáo, đính kèm vào phần mềm TNHS (Mẫu số 02, Mẫu số 03 đã ký đóng dấu).
  • Trường hợp Mẫu số 02, Mẫu số 03 không khớp đúng so với dữ liệu: lập Phiếu hướng dẫn ghi rõ nội dung đề nghị bổ sung, điều chỉnh hoặc từ chối xác nhận gửi trả hồ sơ cho đơn vị để hoàn chỉnh, nộp lại kịp thời theo đúng quy định.

  Lưu ý: Đối với Mẫu số 02 xác nhận hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng

  2. Đối với người lao động làm việc từ 02 hợp đồng lao động trở lên thì xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 tại đơn vị tham gia BHXH bắt buộc đầu tiên. Mỗi người lao động chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

  3. Không xác nhận đang tham gia BHXH bắt buộc đối với trường hợp người lao động đang nghỉ không lương, nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tạm hoãn hợp đồng lao động. BHXH Thành phố sẽ có hướng dẫn bổ sung ngay khi có ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022. Sau thời gian trên không tiếp nhận hồ sơ xác nhận Mẫu số 02 và Mẫu số 03. Trước 16h00 hàng ngày gửi báo cáo về BHXH Thành phố (phòng Quản lý thu) theo Mẫu ban hành kèm theo Công văn số 1069/BHXH-TST ngày 26/4/2022 của BHXH Việt Nam