[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn tạm thời đối với doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

09/11/2021 | Kế hoạch phục hồi

[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn tạm thời đối với doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
Đối với Doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

theo Hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8044/VPCP-KGVX ngày 02/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, hướng dẫn đã quy định quy trình đón khách du lịch quốc tế cũng như một số yêu cầu trong việc tổ chức, thực hiện đối với doanh nghiệp.

Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu cần lưu ý được đề cập trong Hướng dẫn tạm thời số 4122/HD-BVHTTDL 2021:

Xem chi tiết hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL 2021 tại đây