Khuyến nghị phương án phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp sau Covid-19

25/09/2021 | Kế hoạch phục hồi

Khuyến nghị phương án phục hồi kinh doanh cho doanh nghiệp sau Covid-19

Phương án này được khuyến nghị cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi phát sinh tình huống khẩn cấp

Đánh giá thiệt hại

[Dựa trên đánh giá của doanh nghiệp về các thiệt hại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện bảng dưới đây]

Thiệt hại

Ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh

Mức độ thiệt hại

Hành động

Phương án phục hồi

Nguồn lực cần thiết

Người phụ trách

Thời gian dự kiến hoàn thành

Bao nhiêu người lao động bị dương tính/phải cách ly/bị hạn chế đi lại

Bao nhiêu phần trăm đơn hàng bị hoãn/huỷ

Lựa chọn mức độ:

Cao

Trung bình

Thấp

Lựa chọn phương án:

Sửa chữa

Thay thế

Xây dựng lại

Liên hệ bảo hiểm. Tìm kiếm hỗ trợ từ địa phương, ngân hàng, bạn hàng

Chọn ngày dự kiến hoàn thành

Chọn ngày dự kiến hoàn thành

Chọn ngày dự kiến hoàn thành


Danh sách liên lạc

[Liệt kê tất cả các cá nhân/tổ chức sẽ cần thiết cho việc khôi phục hoạt động kinh doanh. Ví dụ: đơn vị bảo hiểm, nhà cung cấp, người lao động, cố vấn kinh doanh, luật sư]

Phân loại

Tên cá nhân/tổ chức

Người liên lạc

Chức vụ

Số điện thoại/E-mail

[nhà cung cấp/người lao động/khách hàng/người cố vấn…]

Đánh giá thị trường

[Dựa vào đánh giá về thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh, thị trường theo khu vực địa lý và lượng khách hàng, liệt kê tất cả các thị trường có sự thay đổi. Hoặc, chuẩn bị một bản đánh giá thị trường vào Kế hoạch này]

Thay đổi về thị trường

Tác động tới doanh nghiệp

Phương án điều chỉnh

Chiến lược marketing

[Làm rõ chiến lược marketing, nếu mở cửa lại thì doanh nghiệp thông báo tới khách hàng như thế nào? Trong điều kiện COVID-19 thì phương thức marketing thay đổi ra sao]

Hoạt động

Phương thức

Lời nhắn tới khách hàng

[Chiến lược marketing online]

[Instagram, Facebook, website]

[vd: Chúng tôi đã mở cửa trở lại và chỉ bán hàng mang về.]

Tài chính

Các khoản phải trả

Liệt kê tất cả các khoản vay, phải trả trong giai đoạn này.

Bên cho vay

Chi tiết liên hệ

Thông tin chi tiết về khoản vay

Thời hạn phải trả

Số tiền (VND)

[Tên, chức vụ, số điện thoại, e-mail]

VND

Các khoản phải thu

Liệt kê tất cả các khoản phải thu trong giai đoạn này

Bên phải thu

Chi tiết liên hệ

Thông tin chi tiết về khoản phải thu

Thời hạn phải thu

Số tiền (VND)

[Example: MiniMart]

[Tên, chức vụ, số điện thoại, e-mail]

VND

Hỗ trợ của Chính phủ

Liệt kê các gói hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương

Tên gói hỗ trợ

Chi tiết liên hệ

Chi tiết gói hỗ trợ

Ngày nộp hồ sơ

Số tiền (VND)

[Tên, chức vụ, số điện thoại, e-mail]

VND

Tải về bản khuyến nghị tại đây