Lao động nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc?

08/04/2022 | Bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp và người lao động

Lao động nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Trợ cấp thôi việc là một khoản tiền được doanh nghiệp trả cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy những người lao động nước ngoài có được nhận loại trợ cấp này khi nghỉ việc không?

Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện nhận trợ cấp thôi việc như sau:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

Quy định này chỉ đề cập đến đối tượng hưởng là người lao động nói chung. Cùng với đó, Điều 2 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng đề cập đến các đối tượng áp dụng của Bộ luật này bao gồm:

1. Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.

2. Người sử dụng lao động.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Theo đó, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc nếu đáp ứng đủ hai điều kiện sau:

1. Đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên cho người sử dụng lao động.

2. Chấm dứt hợp đồng bởi các nguyên nhân sau:

  • Do hết hạn hợp đồng.
  • Đã hoàn thành công việc được thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
  • Người lao động bị phạt tù (không được hưởng án treo/không được trả tự do), tử hình, bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng.
  • Người lao động chết; bị Tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự, mất tích, đã chết.
  • Người sử dụng chết; bị tuyên mất năng lực hành vi dân sự, mất tích, đã chết.
  • Người sử dụng chấm dứt hoạt động/bị thông báo không có người đại diện.
  • Người lao động hoặc người sử dụng thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp pháp.