Phương thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

26/05/2022 | Tiêu điểm

Phương thức hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Ngày 20/05/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Theo Điều 3 Thông tư 03, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại được lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức sau:

  • Giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất.
  • Thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ, sau đó hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày. Trường hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của ngân hàng thì việc hoàn trả số lãi được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào ngày tiếp theo.

Ngoài ra, Điều 5 Thông tư này còn quy định, tổng số tiền ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất được ngân sách nhà nước thanh toán trong từng năm không được vượt quá hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo trong năm đó.

Ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên từ thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ được thông báo.

Trường hợp hạn mức hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để hỗ trợ cho các nghĩa vụ trả nợ lãi tại cùng một thời điểm trả nợ, ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng đã ký thỏa thuận cho vay được hỗ trợ lãi suất trước và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình.

Trước đó, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ các ngân hàng thương mại khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
  • Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

Lưu ý: Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

  • Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.
  • Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.