Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

08/06/2022 | Tiêu điểm

Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu
Ngày 03/6/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2054/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu.

1. Thành phần hồ sơ

Căn cứ pháp lý: Mục 1 Công văn 2054/TCHQ-GSQL; Điều 24 Luật Hải quan và quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

Theo thông lệ quốc tế khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá doanh nghiệp sử dụng hoá đơn thương mại để làm thủ tục hải quan và xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Hoá đơn thương mại được lập và sử dụng căn cứ vào quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ UCP 600 và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung theo thông lệ quốc tế.

Hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu bao gồm hoá đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán, không quy định phải phát hành thêm hoá đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

2. Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử với hàng xuất khẩu

Căn cứ pháp lý: Mục 2 Công văn 2054/TCHQ-GSQL; điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Cơ sở lập hoá đơn GTGT cho hàng hoá xuất khẩu là sau khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu và sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu đối với người khai hải quan kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Thời điểm phát hành hoá đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hoá đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan.

3. Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn thương mại quốc tế

Căn cứ pháp lý: Mục 3 Công văn 2054/TCHQ-GSQL

Việc lập hoá đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn hoá đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát hành 02 loại hoá đơn này là khác nhau: hoá đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan còn hoá đơn điện tử phát hành sau. Do vậy, Tổng cục Hải quan không thể hướng dẫn người khai hải quan nộp hoá đơn GTGT điện tử trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu để làm thủ tục hải quan.