Từ 21/05/2022, hàng loạt quy định mới về đăng ký xe cơ giới đường bộ

18/04/2022 | Tiêu điểm

Từ 21/05/2022, hàng loạt quy định mới về đăng ký xe cơ giới đường bộ
Ngày 06/04/2022, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

1. Thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp đăng ký, biển số xe ô tô

Hiện nay, thẩm quyền cấp đăng ký, biển số xe ô tô thuộc về Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Tuy nhiên, kể từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện sẽ được trao quyền cấp đăng ký, biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình, trừ một số trường hợp:

  • Xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở.
  • Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe ô tô cho Công an cấp huyện; thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

2. Thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA, thẩm quyền cấp Giấy đăng ký mô tô, xe máy thuộc về Công an cấp huyện.

Tuy nhiên, sự phân cấp giải quyết thủ tục cấp Giấy đăng ký mô tô, xe máy đã có sự thay đổi tại Thông tư mới năm 2022. Cụ thể, Thông tư 15/2022 đã cho phép Công an xã, phường, thị trấn ở một số địa phương được giải quyết thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở/nơi thường trú tại địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương.

Đồng thời, có quyền tổ chức thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Để Công an xã, phường, thị trấn được trao quyền giải quyết các thủ tục trên, trong 03 năm liền kề gần nhất, địa phương đó phải có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên mỗi năm.

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời online

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA, xe mới mua chưa được cấp biển số mà có nhu cầu tham gia giao thông, xe đăng ký ở nước ngoài được cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị… vẫn phải làm thủ tục đăng ký xe tạm thời trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Tuy nhiên, từ 21/5/2022 - khi Thông tư 15/2022 có hiệu lực, người dân có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công tương đối đơn giản. Đầu tiên chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử và gửi các tài liệu đính kèm.

Tiếp theo, chủ xe nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời, sau đó nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời của cơ quan đăng ký xe trên cổng dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử là xong.