Từ tháng 3/2022: Công đoàn dừng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi Covid-19

02/03/2022 | Tiêu điểm

Từ tháng 3/2022: Công đoàn dừng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi Covid-19
Ngày 01/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động quyết định dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 01/3/2022.

Kể từ ngày 01/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022, Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022.

Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm Covid-19 trước ngày 01/3/2022 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ được thực hiện chậm nhất đến ngày 31/3/2022.