Nghị quyết 97/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5)

Văn bản trung ương Ngày đăng: 31/08/2021

Nội dung

CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 97/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ GIẢM TIỀN ĐIỆN, GIẢM GIÁ ĐIỆN (ĐỢT 5) CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 523/BC-BCT ngày 23 tháng 8 năm 2021 báo cáo đề xuất hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19;

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ tại Phiếu ghi ý kiến Thành viên Chính phủ kèm theo văn bản số 2362/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 523/BC-BCT ngày 23 tháng 8 năm 2021 nêu trên.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN;

- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

Tải xuống văn bản 1 file

Văn bản liên quan